چهارشنبه، آبان ۱۹، ۱۳۸۹

سه‌مه‌روو عه‌مری ویه‌رده‌ی

جه‌ 15 ساڵه‌یینه‌ فامام که‌ ئه‌دای/ئه‌وای جه‌ گردی باشته‌ر مزانا و برێو وه‌ختێچ تاته‌کا... جه‌ 20 ساڵه‌یینه‌ فێر بیانی که‌ هه‌رمانه‌ی خه‌لافه‌ فاییده‌ش نییه‌ن، حه‌تا ئه‌گه‌ر به‌ فرزیوه‌ ئه‌نجام دریه‌و... جه‌ 25 ساڵیینه‌ زانام  که‌ یه‌ک دانه‌ زاڕۆڵه‌، ئه‌دایش جه‌ بیه‌و رۆیێوی هه‌شت ساعه‌ته‌ و تاته‌یش جه‌ بیه‌و شه‌وێوه‌ هه‌شت ساعه‌ته‌ بێ به‌ش  مه‌که‌رۆ... جه‌ 30 ساڵیینه‌ یاوانی پانه‌یه‌ که‌ قۆدره‌ت، جازێبه‌و پیاین و جازێبه‌، قۆدره‌توو ژه‌نێ ... جه‌ 35 ساڵه‌یینه‌ حالی بیانی که‌ ئایه‌نده‌ چێوێو نیه‌ن که‌ ئێنسان به‌ میراسش به‌رۆ، به‌لكووم چێوێوه‌ن که‌ وێش مه‌سازنۆش... جه‌ 40 ساڵه‌یینه‌ ئاوه‌زیام که‌ ره‌مزوو وه‌شبه‌خت ژیوای، نیه‌ن چانه‌ینه‌ که‌ هه‌رمانێوه‌ که‌ وه‌شما مه‌ی چه‌نه‌ش ئه‌نجامش بده‌یمێ، به‌ڵکووم هه‌ن ئه‌چانه‌یه‌ که‌ هه‌رمانێوه‌ که‌ ئه‌نجامش مه‌ده‌ێمێ وه‌شما به‌ی چه‌نه‌ش... جه‌ 45 ساڵه‌یینه‌ فێر بیانی که‌ ده‌ ده‌رسه‌دێ جه‌ ژیوای چێوهایه‌نێ که‌ په‌ی ئێنسانی ئێتێفاق مه‌گنا و نه‌وه‌د ده‌رسه‌دێش ئانه‌نه‌ که‌ چه‌نی نسبه‌ت به‌ ئادی واکونش نیشانه‌ مدانێ... جه‌ 50 ساڵه‌یینه‌ په‌یم به‌رده‌ که‌ کتێب باشته‌رین دۆسوو ئێنسانین و شۆنه‌ره‌لوای کۆرکۆرانه‌ خراوته‌رین دژمه‌نوو ئادین... جه‌ 55 ساڵه‌یینه‌ زانام که‌ ته‌سمیمێ وردییێ مشیۆ به‌ مه‌ژگ گیریا و ته‌سمیمێ گه‌ورێ مشیۆ به‌ دڵ... جه‌ 60 ساڵه‌یینه‌ فامام که‌ بێ عێشق تاوی ئیسار که‌رینه‌ به‌ڵام بێ ئیسار هه‌رگێز نمه‌تاوی عێشق بوه‌رزینه‌... جه‌ 65 ساڵه‌یینه‌ یاوانی پانه‌یه‌ که‌ ئێنسان په‌ی له‌زه‌ت به‌رده‌ی جه‌ عه‌مری درێژی مشیۆ دماو وارده‌ی ئا چێویه‌ که‌ په‌نه‌وازه‌ن ئا چێویچه‌ که‌ مه‌یلش هه‌ن په‌نه‌ش بوه‌رۆنه‌ش... جه‌ 70 ساڵه‌یینه‌ فێر بیانی که‌ ژیوای ئا مه‌سئه‌لێ که‌ کارتی خاسێت جه‌ لاوه‌ بانێ نیه‌ن به‌ڵکووم خاس گه‌مه‌که‌رده‌ی به‌ کارته‌ خراوان... جه‌ 75 ساڵه‌یینه‌ په‌یم به‌رکه‌وت که‌ ئێنسان تا وه‌ختێو که‌ ویر مه‌که‌رۆه‌‌ کاڵوو و نه‌یاوان، به‌ ڕۆشتوو سه‌رلوای و به‌رزه‌فری وێش درێژه‌ مده‌ونه‌ و به‌ مه‌حزوو ئانه‌ی که‌ گۆمانش که‌رد یاوانش په‌نه‌ دوچاروو مدرای بۆنه‌... جه‌ 80 ساڵه‌یینه‌ په‌یم به‌رده‌ که‌ وه‌ش گه‌ره‌کبیه‌ی و که‌وته‌ی وه‌روو مۆبه‌تیوه/مۆحێبه‌تیوه‌‌ گه‌وره‌ته‌رین له‌زه‌توو دونیاین... جه‌ 85 ساڵه‌یینه‌ یاوانی پانه‌یه‌ که‌: به‌ڕاسی ژیوای وه‌شن.

سه‌ر‌چه‌مه‌: واتێ/قسێ هۆرچنیای گابریل گارسیا مارکێزی، نویسه‌ری کوله‌مبیایی، به‌ره‌نده‌و خه‌ڵاتوو ئه‌ده‌بی نۆبێلی.