دوشنبه، آذر ۰۶، ۱۳۹۱

هه‌میشه‌ شاهێدو دنیای

په‌ی فروغ فه‌روخزادێ، شاعێره‌ی جوانه‌مه‌رگه‌ و گه‌ورێ ئێرانی.

هێشتای هه‌ر باوڕ نمه‌که‌روو. هه‌رچه‌نه‌د خه‌یلێوه‌ن شێعرێوه‌م جه‌ ئادێ نه‌وه‌نێنه‌وه‌ به‌ڵام باوڕم هه‌ن که‌ شێعره‌و وێش ماچونه‌ و به‌ وێش ئێدامه‌ مده‌ونه‌. ئێدا‌مه‌ده‌رو وێشه‌نه‌. ئه‌چاگه‌وه‌ که‌ ئاده‌نه‌ تا ئیگه‌ که‌ ئێمه‌نمێ. ئێمه‌ که‌ مه‌نێنمێوه‌. تا نه‌وینمێ و نمه‌وینمێ. نه‌ مدیه‌یمێ و نه‌ شایه‌تی یا شه‌هاده‌ت مده‌یمێ. شێعره‌و‌ ئادێ به‌ڵام شێعره‌و شاهێد بیه‌ی و چه‌مدارای بێ. ئاده‌ به‌ ده‌ورانو وێش شایه‌تی دێنه. شایه‌تی به‌ ئا ویه‌رده‌و ئێمه‌، ئارو ئێمه‌، ئی روانه‌، ئیسه‌، ئیسه‌ که‌ مه‌شه‌کا حوجره‌داری په‌سپه‌سه‌کوڵێ مه‌که‌را و په‌سپه‌سه‌کوڵێ دلێ وه‌شی موجه‌سه‌مه‌ بیه‌یشه‌نه‌ ویه‌ردێنه‌وه‌. دروس پسه‌و ئی روانه جه‌ ده‌وره‌و وێشه‌نه‌ یانی هیزی ئه‌جوت رێک په‌ی ده‌وره‌و ئێمه‌ یانی ئارو شایه‌تی مده‌ونه‌. شاعێری روشنوین هه‌میشه‌ شا‌هێد و چه‌مدارو دنیاین. ده‌ی ئه‌یکه‌ی ئی دنیای په‌ی شاهێدی و چه‌مداری، شایه‌تی مده‌ونه‌؟ جوابو ئی په‌رسێ "پول سالانیه‌" کێ مده‌ۆوه‌؟ ئی خێتانه!‌؟
زه‌مانیه‌ فره‌ بێ تا یاوایبێنمێ به‌یوی. ئاده‌ شونه‌و‌ هامڕایه‌ره‌ خولیای خو‌لیێوه‌. هامرایه‌ و پیاو ژیوای. نه‌بێ.
ئێمه‌ یاوایبێنمێ به‌یوی. هاڵیانو یوترینی بێنمێ، هاڵیانو یوترینی نه‌بێنمێ. ئاده‌ شێعرو شاهێد بیه‌ی واچێ و من به‌ شێعره‌ شایه‌تی دێنا. من و ئاده‌ هه‌ردوی شاهێدو مه‌رگیش بێنمێ پانه‌یچوه‌ که‌ هێشتا چێویه‌ ئه‌پاجوره‌ جه‌ مه‌رگی نه‌زانێمێ.


سه‌رچه‌مه‌:

چهره‌ پنهان حرف، یداڵڵه‌ رویایی، ئینتشارات نگاه‌، تاران، 1391 روجیاری.