چهارشنبه، دی ۰۸، ۱۳۸۹

هه‌راڵه‌که‌رده‌و باخی

نمه‌زانوو چێش بێ که‌ چا چه‌مپه‌نه‌که‌وته‌ی خیابانینه‌ ئیحساسوو فامیلیوی فه‌قیری ده‌سش داپه‌نه‌م. ساڵێو بێ که‌ با‌به‌م مه‌رده ‌بێ. هه‌ڵای جلێ ئازیه‌تیم وه‌ره‌نه‌ بێنێ. ئیحساسوو ته‌رسێم که‌رد... ته‌رسی جه‌ چێشی؟ نمه‌زانوو... نه‌زانێنا. شێویای بێنا. ته‌رسێنا. ته‌رسه‌و ئانه‌یه‌ که‌ با‌به‌م نیه‌ن و نیه‌نایچ جه‌ یانه‌و وێمانه‌. هه‌نا یانه‌و لالویم جه‌ شاره‌نه‌ ‌. ته‌رسێنا بێ ئیعتێنایی که‌رۆ. وه‌لێ من که‌ ته‌وه‌قوعیه‌م نه‌بێ.... ئاد چکۆ! ئیمه‌ چکۆ!... ئادیچ ئیسه‌ که‌ بابه‌م مه‌رده‌ بێ.
هه‌ر ئی ته‌رسوو له‌رزه‌، ئی ویروو خه‌یاڵه‌ کارێوه‌ش که‌رد که‌ وێم هه‌وڵ که‌روو. هه‌وڵه‌ بیانی. گه‌ره‌کم بێ هه‌رچیه‌ زووته‌ر جه‌ چه‌موو ئادی و یوته‌رانیوه‌ دوور بگنوووه‌. ده‌ورم هۆرگێرت و دووره‌وه‌ بیانی. په‌له‌په‌ل، جه‌ حاڵێوه‌نه‌ که‌ دڵم ته‌په‌ش ئی و فره‌ جه‌ وێم مه‌نێبێناره‌. باوڕ نه‌که‌رێنا، هیچ وه‌خت فکرم نه‌که‌رده‌بێوه‌ که‌ ڕۆیه‌ دووباره‌ <<ئادی>> بوینوونه‌وه‌‌. و ئه‌گه‌ر بوینوونه‌ش، پی جۆه‌ر بوینوونه‌ش... باوڕ نه‌که‌رێنا. چا ده‌ورانه‌ ته‌ژنه‌و مۆحێببه‌تی بێنا و چی دونیاینه‌ که‌سیوه‌م نه‌وێ که‌ به‌ مۆحێببه‌توه‌ ده‌سێوه‌ باڕۆ سه‌ره‌مه‌ره‌. بێژگه‌ جه‌ بابه‌یم. و ئادێچ پاجۆره‌ جیاش ئاستیمێ... ئاخر تۆفیرش هه‌ن کناچێ و کوڕ. کناچێ به‌ مۆحێبه‌تی ئیحتیاجش هه‌ن. کناچه‌کاو وێم وینوونه‌ که‌ په‌ی ئاماوه‌ی تاته‌یشا جه‌ سه‌روو کاریوه‌ بێ قه‌رارێنێ و مه‌وینووشا چه‌نی به‌رمشا و مه‌لا په‌ی وه‌روو ده‌میش و سه‌ره‌ مه‌وزاره‌ تا بابه‌شا ده‌سێوه‌ بارۆ سه‌ره‌شاره‌ و ماچێو‌شا که‌رۆ.
ئه‌وه‌ڵ جار که‌ وینام، جه‌ ده‌گاکێمانه‌ بێ. مه‌ردموو ده‌گاکێ بڕیه‌شا موسڵمانێ بێنێ و بڕیوته‌رشا مه‌سێحییێ.  په‌ی رێک وسته‌ی هه‌رمانێوی ده‌وله‌تی ئاما بێ. واچێنێ تازه‌ جه‌ مه‌دره‌سه‌ی نێزامی ئامانوه‌. کارمه‌ندوو ده‌وڵه‌تی بێ. ئاوه‌خته‌ من وردییه‌ بێنا. به‌ڵام فره‌ وه‌شم ئاما چه‌نه‌ش. ئاخر ئاد من لاو وێشه‌نه‌ نیشنێره‌. پسه‌و تاته‌یم ده‌س ئارێ سه‌ره‌مه‌ره‌و په‌نه‌م واچێ گۆرانییي بواچوو په‌یش. بابه‌م وه‌شش ئی چه‌نه‌ش و چه‌نی یوترینی گنێنێ قسه‌و باس. هه‌رچه‌ند ئاد موسڵمان بێ و ئیمه‌ مه‌سێحی به‌ڵام بابه‌م وه‌شش ئی چه‌نه‌ش و منیچ. وه‌لێ ئه‌دام نه‌. واچێ موسڵمان خاسش نیه‌ن چه‌نه‌. ئه‌گه‌ر بۆ به‌ سکه‌/پوول و وزیش گیرفانه‌، گیفانه‌کێ مه‌دڕڕۆ. ئه‌دام هه‌میشه‌ قسێ واچێ به‌ بابه‌یمه‌ره‌ به‌ڵام وه‌ختێو مه‌رد شیوه‌نش په‌ی که‌رێو واچێ جه‌ ده‌سوو ئه‌یشاوه‌ دێقش که‌رد. <<ئاد>> چننه‌ جارێ ئاماو لواو ده‌گایش که‌رد و دماته‌ر بێ ده‌نگ و سه‌وا لوا و ئیتر ناماوه‌ و نه‌ویناما... واچێنی بیه‌ن به‌ قه‌تریه‌و ئاوی و زه‌مینی هۆرلووشان. دماو لوایش فره‌ ماته‌مباره‌ بیانی. فره‌و وه‌ختا جه‌ ویروو خه‌یاڵمه‌نه‌ بێ. ویروو چه‌مه‌کاش و بوه‌و‌ عه‌تره‌که‌یش و قه‌دوو با‌ڵاکه‌یش... بریه‌ وه‌ختێ گنێنا فکروو ده‌سگیرانه‌کێش... به‌ بابه‌یمش واته‌بێ که‌ تازه‌ ده‌ر‌سش ته‌مامنان و هێشتا زوووه‌ن که‌ ژه‌نی بارۆ. وه‌لێ نه‌واته‌بێش ده‌سگیرانه‌ش هه‌نه‌ و منیچ حه‌ز نه‌که‌رێنا ده‌سگیرانه‌ش بۆ. ئا ڕوانه‌ ویه‌ردێ و بابه‌یچم مه‌رد... بابه‌‌م که‌ مه‌رد وه‌زعه‌ما یه‌کسه‌ر خراوه‌ بیه‌.
بابه‌م که‌ مه‌رد من لوانی شار تا خه‌یاتی فێه‌ره‌ بوو. ڕۆانه‌ لوێنا جل وراسته‌ی و شاگردیکه‌رده‌ی  په‌ی دووکانوو مادامێ و شه‌وانیچ ئیناوه‌ یانه‌و لالویم. دماو مۆده‌تیوی فره‌ی ئیجاره‌ دووباره ‌<< ڕۆیاکه‌م>> جه‌ خیابانوو شاره‌که‌یمانه‌ وینا. نه‌زانام ئادیچ بیه‌و منش چاگه‌نه‌ حێس که‌رد یانه‌؟ منش به‌ یاگێ ئارد یا نه‌؟ به‌ڵام من، ئادم شناسا. جار جار وینێناش ته‌نیا و یا چه‌نی لالۆژه‌نێم. ته‌عه‌جب چاگه‌ بێ که‌ ئه‌وه‌ڵ ئیحساسش که‌رێنا و دماوه‌ وینێناش. ئیحساسم وه‌ڵێ وینایشه‌نه‌ خه‌وه‌رم که‌رێ. پسه‌و ئانه‌یه‌ که‌سێوه‌ جه‌ دووروه‌ به‌ سه‌وایه‌ ئاشنا و به‌ ده‌نگ، من چڕۆنه‌. تا وینێناش شه‌رم گێرێم و خه‌جاڵه‌ت زوورم په‌ی ئارێ. نه‌فه‌سیم ته‌نگه‌ بێ و هه‌ناسه‌م سوار بێ. ئاره‌ق که‌رێنا و دڵم گنێ ته‌په‌ته‌پ. حه‌ز که‌رێنا باڵێ به‌رکه‌روو و فروونه‌ و هه‌رچیه‌ زووته‌ر جه‌ حه‌ڵقه‌وو کێشاییشه‌نه‌ دوور بگنوووه‌. و ئینه‌ جه‌ حاڵێوه‌نه‌ بێ که‌ حه‌زیچ که‌رێنا فره‌ته‌ر مانوووه‌و بوینوونه‌ش...

********************

ئامان خیابان پا ئاواته‌و که‌ <<ئادێ>> بوینۆنه‌. ئه‌ڵبه‌ت ئه‌گه‌ر جه‌ شار بۆ. دڵش واته‌بێش که‌ هه‌نه‌ جه‌ شاره‌نه‌. وه‌لی وێش دووشک بێ. ئاخروو ئۆخروو پاییزێ بێ. دره‌خته‌کا وێشا ئامادوه‌و وه‌رموو زمسانێ که‌رده ‌بێ. وه‌رزوو وارای وه‌ربه‌ قورسه‌کا... دڵ هیچ وه‌خت درۆ نماچۆ... ویناش... چه‌مپه‌نه‌که‌وته‌یشا جه‌ خیابانه‌نه‌ روه‌ش دا. نه‌زانێ په‌یچێ تا ئادێ وینێ ده‌سوو پاو وێش گم که‌رۆ. وینێش، حه‌ز که‌رێ بوینوش، ئاما بێ تا بوینوش. تا وینێش په‌ر‌ت بێ، گم بێ، جه‌وێش خاڵیوه‌ بێ. جه‌ ده‌شتێوه‌ سارا و کرکاوکرکه‌نه‌‌ گنێ واری و ئیره‌ واری دلێ به‌ره‌هووتی. به‌ڵام سه‌روه‌ش بێ، وه‌ش... ئادێ جه‌ دووروه‌ وینێ، چاڵه‌و گۆناکاش که‌ هه‌میشه‌و خۆدای په‌رێ بێنێ جه‌ خۆوای(خنده‌) ، گورانیێ و چریکه‌ی، جه‌ چه‌مه‌کاشه‌نه‌ زینده‌گی وارێ. ئیحساس که‌رینی کوورێ زینده‌گی گه‌رمه‌نه‌ و ژیوای ئیدا‌مه‌ش هه‌ن. ئاده‌ به‌ زه‌مین و زه‌مانی خوای خوێنه‌. ئاده‌ جوانه‌ بێ. جوان، جوانه‌ن. ته‌بێعه‌توو جوانی، شوور ، سۆز، گه‌مه‌، قێروو واڕه‌ن. جوان مه‌مه‌کاش مه‌شیۆ له‌ره‌شا به‌ی و هه‌ناسه‌ش مشیۆ واروو چوه‌ر که‌رۆ و ونی مه‌شیۆ وه‌زۆره‌ دلێ روومه‌تیش، بخۆنه‌ و هۆربشانۆوه‌‌...
گرد زه‌ریفی، پاکی و که‌ماڵشا گه‌ره‌که‌ن. ئاده‌ گردشا بێ. به‌ فه‌ریچ نه‌ که‌م. به‌ ده‌سی وازوه‌ و بێ مننه‌ت و به‌هایه‌ ئی زه‌رافه‌تیه‌ نسار که‌رێ. لوی راره‌و شادی وڵاو که‌رێوه‌‌. بلووز و دامه‌نیه‌ ئامریکاییش که‌رده‌بێنه‌. خودا هاوار په‌ی زه‌رافه‌تی. پسه‌و ئانه‌ینه‌ که‌ جه‌ باشته‌رین ساڵۆنه‌ مۆده‌کاو پاریسینه‌ ئاوره‌ده‌بۆشا په‌یش. راسشا واته‌ن. ژه‌نی زه‌ریفه‌ تڵان. په‌یش تۆفیرش نیا که‌ دلێ خاکینه‌ بۆ یا دلێ قاپینه‌. جه‌ هه‌ردویشانه‌ تڵان. ژه‌نی زه‌ریفه‌ هه‌رچیه‌ ئاڵووچنۆ وێشه‌ره‌ په‌نه‌ش گنۆ. ئاده‌ زه‌ریفه‌ و شیرینه‌ بێ. باڵا به‌رزوو خانوو مان بێ.
مه‌مه‌کاش بیه‌بێنێ ترازوو میزانوو ڕۆحیم. مه‌له‌رزانێ، مه‌له‌رزونێ. میا واری، مه‌گنووره‌ و مه‌لا سه‌ر باڵێ گیروووه‌. چی ئاماو لواینه‌ ئیحساسوو وه‌شی مه‌که‌روو. به‌ڵام دماته‌ر وه‌قره‌م بڕیه‌ونه. بێ تاقه‌ته‌نا بێ تاقه‌ت.... ئاده‌یچ پسه‌و منه‌نه‌. تا میاوو لاو من، مه‌مه‌کاش و سینه‌ش گنانه‌ له‌رزه‌. چا وه‌خته‌نه‌ ئاده‌ ئارام ده‌س به‌رۆ په‌ی لاو کاوه‌تره‌کاو ئه‌هوه‌نشاوه‌ مه‌که‌رۆوه‌. تا بێ تاقه‌تییێ نه‌که‌را و مه‌ردومیچ مه‌نعوو لۆمه‌و ئادێ نه‌که‌را. چوون مه‌ردوم نمه‌زانۆ و یا نمه‌ئاوه‌زیوشه‌نه‌ که‌ ئانه‌ له‌رزه‌و ده‌روونین و نیروو ژیوای و حه‌وزوو حه‌یاتین.‌  مه‌دیه‌و په‌یم به‌ چه‌مه‌ وه‌شه‌کاشوه‌. ته‌نیا به‌ گێڵایه‌ و چه‌م چرخنایه‌ ساده‌ وجوودم/بیه‌یم په‌ر مه‌که‌رۆ جه‌ مه‌سی و خۆماری. هه‌ر وه‌خت چادێ دوور مه‌گنوووه‌، مه‌گێڵوووه‌ په‌ی مه‌یدانوو جازێبه‌و واقێعیه‌تی. پایم مه‌گنا زه‌مین و ئیحساسوو وه‌زنێ مه‌که‌روو.

********************

په‌ی هه‌رکوگه‌ی مه‌دیه‌و گوڵێنێ و گوڵه‌ن. ته‌نیا بڵبڵوو ئی باخه‌یه‌ منه‌نا.  به‌ڵام حه‌یف که‌ جه‌ په‌شته‌و دیواره‌که‌یوه‌ مه‌نێناوه‌. خه‌یاڵیم کیانوو په‌ی دلێ باخه‌که‌ی... مه‌ته‌رسوونه‌. مه‌ته‌رسوونه‌ پێسه‌و بڵبڵی ساتێوه‌ وه‌نۆزی بده‌ و چا له‌حزه‌نه‌ گوڵه‌که‌ گوه‌ که‌رۆ و ته‌نۆوه‌. نه‌. هه‌مچنان جه‌ ویه‌روو زه‌مانینه‌ نیشتێه‌ناره‌ په‌ی سواڵێ. سواڵه‌و له‌حزه‌یوه‌ چه‌مپه‌نه‌که‌وته‌ی. چه‌مپه‌نه‌که‌وته‌یه‌ په‌ی بێ ئیعتێنایی و غرووری. که‌یل جه‌ هیچی و گرد چێوی. که‌یل جه‌ ته‌مه‌وار بیه‌ی و چه‌مه‌رایی... چه‌مپه‌نه‌که‌وته‌یوه‌ په‌ی پێخوه‌روو شه‌وه‌ تاریکه‌کا...
ئا که‌سه‌ که‌ مه‌شیۆ به‌خشۆنه‌ و حوکم مه‌که‌رۆنه‌، که‌سێوه‌ن پیسه‌و وێم. ئه‌مما هه‌ر ئی که‌سه‌ به‌ زاهێر ساده ‌و عادییه‌، ئی که‌سه‌ به‌ زاهێر بێ ئازاره به‌ باوڕوو من جه‌ حه‌وزه‌و ده‌سه‌ڵاتیشه‌نه‌، سته‌مگه‌رته‌ره‌ن جه‌ گردوو سته‌مگه‌ره‌کا. بویه‌رمێ چانه‌یه‌ که‌ دماته‌ر یاوانینه ‌و حالیم بی که‌ ئاده‌یچ پسه‌و من <<مه‌حکوومێوه‌ بیه‌نه‌>> و ئه‌رامه‌ندێ. عاشقیه‌ بیه‌نه پێسه‌و من و تۆ. بێژگه‌م په‌ی تۆ په‌ی گردی خوایه‌/خه‌نده‌ سه‌روو لچاشوه‌ بیه‌ن و په‌ی گردی دڵش سووچنان و بڕێو وه‌خت گره‌واینه‌ په‌یشا. گاهه‌س واته‌بۆش که‌ ئیمکانش هه‌ن ئادێچ عاشێقێ بانێ.
چه‌مه‌کاش ئاشکرا واته‌بێشا. به‌ زوانوو بێ زوانی. به‌ زوانوو وێشا.
 چه‌مێ به‌ گردوو شه‌رمێوه‌ که‌ هه‌نشا تا دڵت حه‌ز بکه‌رۆ ده‌مشا له‌قه‌ن! چێوهایه‌ فره‌ ساده‌ته‌ر و حه‌تا موهێمته‌رشا ده‌ڵنان و ئاشکراشا که‌رده‌ن‌‌ و مه‌که‌را. به‌ڵام تۆ جه‌ که‌شوو هه‌وایه‌نه‌ نه‌بێنی تا جه‌ زوانیشا بیاوینه و ئیشاره‌ته‌کاشا له‌یه‌ک به‌یوه‌ و مه‌چه‌کشا گێری. ئه‌یشا دابێشا به‌روه‌ و ئه‌شیایه‌ که‌سێو گۆرانیێوه‌ش واتایا په‌ی تۆ یا ئادێ و به‌ تۆش حالی که‌ردایا و یا په‌ی توش ویروز که‌ردایاوه‌ که‌ وه‌ختوو سه‌رهۆردای عشقه‌که‌ی یاوان. مه‌شیۆ که‌سێو چۆڵه‌خرتێش دایانێ و ئاوردایاشوه‌ یادت که‌ په‌چێ نێشتێنیره‌... زه‌مانه‌وو وه‌ردای و وسته‌یوه‌به‌روو رازێن... رازه‌و عاشێقی...... ئا ئا ئا ئا ئاخ و دا دا دا دا داخ!

سه‌رچه‌مه‌: هۆرگێرته‌یه‌ ئازاد جه‌ ڕۆمانه‌و: شێکوفته‌ن باغ، ئیبراهیم یونسی، وڵاوکه‌ره‌وه‌و <<موعین>>ی، تاران.1383.

واچه‌نامه‌ی هۆرامی:
هه‌راڵه‌:شکوفه، شکفتن. *** ‌چه‌مپه‌نه‌که‌وته‌ی: دیدار *** ئازیه‌تی: سوگواری ***  بێژگه : بجز ***تۆفیر: فرق، تفاوت *** هۆرلووشای: بلعیدن، محو شدن. *** ده‌سگیران: نامزد *** کێشایی: جاذبه‌ *** چڕیه‌ی: صدا زدن *** قێروو واڕ: سرو صدا *** وه‌قره : طاقت، صبر، ‌آرام و قرار ***  وه‌نۆز: چورت، خواب کوتاه‌ *** سواڵ : گدایی *** ته‌مه‌وار: انتظار ئه‌رامه‌نده‌: درمانده‌ *** ده‌ڵنای: به‌ بیرون درز کردن، افشا کردن *** ئه‌شیایه: باید *** ویروز: یادآوری *** چۆڵه‌خرتێ: تحریک *** وسته‌یوه‌به‌ر: آشکار کردن *** راز: راز، معما، سر.

شنبه، آذر ۲۷، ۱۳۸۹

دیالکتیکوو ته‌نیایی

ته‌نیایی - ئیحساس و عێلم پانه‌یه‌ که‌ ئینسان ته‌نیان ، بێگانه‌ن جه‌ جه‌هانی و جه‌ وێش- فه‌قه‌ت مه‌خسووسوو مه‌ردموو مێگزیکی نیه‌ن. گردوو ئینسانا، بریه‌ وه‌ختێ جه‌ ویه‌ره‌کاو ژیوایشانه‌ وێشا به‌ ته‌نیا مزانا. و ته‌نیایچه‌نێ. زینده‌گی که‌رده‌ی یانی جیاوه‌ بیه‌ی چا چێویه‌ که‌ بیه‌نمێ و په‌ی یاوای به‌ ئا چێویه‌ که‌ جه‌ ئایه‌نده‌ی ته‌ماوینه‌ مه‌بیمێ/بیمێ. ته‌نیایی قووڵته‌رین واقعیه‌ت جه‌ وه‌زعه‌و به‌شه‌رین. ئینسان تاقه‌ بیه‌ینه‌وه‌رێوه‌ن که‌ مزانۆ ته‌نیان و تاقه‌ بیه‌ینه‌وه‌رێه‌ن که‌ هه‌ن شۆنه‌و ئیسته‌یوه‌ی یۆته‌ریره‌.
دلێ ته‌بێعه‌تیشنه‌ - ئه‌گه‌ر بتاوی ئی واچێ جه‌باره‌و به‌شه‌ریوه‌ به‌کار به‌ری که‌ به‌ <<نه‌>> واته‌ی به‌ ته‌بێعه‌تی، وێشش <<سازنان>>- مه‌یل و حه‌زوو ته‌حه‌قوق به‌خشای وێش جه‌ یۆته‌رینیه‌، بیه‌یش هه‌ن. ئینسان وێش ده‌رده‌و غوربه‌تی و‌ ئه‌وه‌ئیزه‌‌روو ڕۆزگاروو وه‌سڵین. ئه‌گه‌ر پاسه‌نه‌، ئاوه‌خته‌ که‌ ئاد جه‌ بیه‌و وێش ئاگاهه‌ن، جه‌ نه‌بیه‌ی ئا یۆته‌ریه‌ یانی جه‌ ته‌نیاییچش ئاگاهه‌ن.
ئاوله‌مه‌ چه‌نی دونیاو ده‌ورووبه‌ریش یۆن. ژیوایه‌ په‌تی و کاڵه‌ن. ئاگا نیه‌ن جه‌ وێش. ئاوه‌خته‌ که‌ مه‌یمێ به‌ دونیا، ئا په‌تانه‌ که‌ ئێمه‌شا بینان به‌ زینده‌گی تاریکوو دلێله‌موو ئه‌دایوه‌ - ئا یاگێ که‌ فاسێڵه‌و به‌ینوو تاوای و یاوای نیه‌ن- مه‌پڕچنمێ. ئێمه‌ ئی واریایه‌ پێسه‌و جیایی و جه‌ ده‌س دای، پێسه‌و ئه‌ره‌که‌وته‌ی و که‌وته‌یره‌ی دلێ دونیایه‌ غه‌ریب و دژمه‌نی مزانمێ. دماته‌ر ئی حێسوو جه‌ ده‌سدایه‌ که‌ به‌ده‌ویانه‌نه‌ و غه‌ریزین، ته‌بدیل بۆنه‌ به‌ ئێحساسوو ته‌نیایی. و ئادیچ دماته‌ر بۆنه‌ به‌ ئاگاهی. ئێمه‌ مه‌حکوومێنمێ پانه‌یه‌ که‌ جه‌ ته‌نیایی وێما به‌ر به‌یمێ و ئا په‌تانه‌ که‌ ئێمه‌ بینێوه‌ به‌ ویه‌رده‌ی به‌هه‌شتینیوه‌ دووباره‌ بینمێشاوه‌ به‌ وێماره‌.
ئێمه‌ گردوو نیروه‌کاما مه‌وزمێ/وزمێ کار تا جه‌ په‌ته‌و ته‌نیایی خه‌لاسێ بیمێ. پی بۆنه‌وه‌ ئیحساسوو ته‌نیایی ئێمه‌ ئه‌هه‌میه‌ت و مانایه‌ دوه‌گانه‌ش هه‌ن: جه‌ بارێوه‌نه‌‌ ئاگا بیه‌ی جه‌ بیه‌و وێن و جه‌ باریه‌ته‌ره‌ره‌ ئاواته‌و به‌رشیه‌ی جه‌ بیه‌و وێن. ته‌نیایی –ئا ئاژه‌ که‌ چاره‌نووسوو حه‌تمی ژیوایمانه‌- جه‌ راوینوو ئێمه‌وه‌ جورێو تاقیکه‌رده‌ی و پاکوه‌ بیه‌ین که‌ جه‌ نه‌هایه‌ته‌نه‌ عه‌زاب و ئه‌ره‌نه‌مرکیایی ئێمه‌ مه‌حفوه‌ مه‌که‌رۆ/که‌رۆ. به‌ به‌رئامای جه‌ پێچه‌پێچه‌کاو ته‌نیایینه‌ میاومێ به‌ وه‌سڵ، که‌ماڵ، به‌رزه‌فڕی و جفت بیه‌ی چه‌نی دونیای.
جه‌ زوانوو باوینه‌ ئی دوه‌گانه‌گیه‌‌ یه‌کسان زانای ته‌نیایی و ره‌نجی وێش نیشانه‌ مده‌و. ده‌رده‌و عشقی هه‌ر ئا ده‌رده‌و ته‌نیایینه‌. جفتگیری و ته‌نیایی موخالێفوو یۆوی و هه‌میچ کامڵکه‌روو یۆوینێ. هێزوو خه‌لاسی به‌خشوو ته‌نیایی یاردیده‌روو ئیحساسوو ته‌خسیری ته‌ماوی و هه‌رپاسه‌ زیننه‌و ئێمه‌ن. ئینسانی ته‌نیا، <<به‌ ده‌سوو خودایی گۆشه‌گیر بیه‌ن.>> ته‌نیایی هه‌م جورم و هه‌م مایه‌و به‌خشیایمانه‌. موجازاتوو ئێمه‌ن. به‌ڵام هرپاسه‌یچه‌‌ به‌شاره‌تێوه‌‌ن سه‌روو ئانه‌یه‌ که‌ هێجران دماییش مه‌ینه‌. ئی دیالکتیکه‌ باڵش کێشان سه‌روو گردوو زینده‌گی به‌شه‌ریره‌.
ئینسان زاو و مه‌رگی به‌ ته‌نیایی ته‌جرۆبه‌ مه‌که‌رۆ/که‌رۆ. ته‌نیا مه‌یمێ به‌ دونیا و ته‌نیایچ مرمێنه‌. چاوه‌خته‌ولای که‌ جه‌ له‌مه‌و ئه‌واینه‌/ئه‌داینه ‌مه‌یمێ به‌ دونیا ته‌لاشێوه‌ ده‌ردناک ده‌سپه‌نه‌که‌رمێ که‌ سه‌رئه‌نجامش مه‌رگه‌ن. ئایا مه‌رگ یانی ئه‌وه‌گێڵای په‌ی ئا زینده‌گیه‌ که‌ وه‌ڵینته‌ر جه‌ زینده‌گین؟ ئایا مه‌رگ یانی ئه‌وگێڵای په‌ی زینده‌گی ئاوله‌مه‌یی، چاگه‌ که‌ مدرای و لوای، شه‌و و ڕۆ، زه‌مان و ئه‌به‌دییه‌ت زدوو یۆترینی نیه‌نی؟ ئایا مه‌رگ یانی ئه‌وه‌ئامیای جه‌ ژیای قه‌ساله‌ین و سه‌رئه‌نجام یاوای به‌ بیه‌ی واقێعی؟ ئایا مه‌رگ  راسته‌رین شێوه‌و ژیواین؟ ئایا زای مه‌رگه‌ن و مه‌رگ زاین؟ حیچ نمه‌زانمێ. پانه‌یچوه که‌ حیچ نمه‌زانێ ته‌قالا مه‌که‌رمێ/که‌رمێ و ده‌س و پا مده‌یمێنه‌ تا چا ته‌زادانه‌ که‌ ره‌نجما مدانێ، به‌ربشمێ. گردچیو- ئاگاهی جه‌ بیه‌و وێ، زه‌مان، راویر، عاده‌ت و ره‌سمێ- ئێمه‌ وه‌یلانوو زینده‌گی مه‌که‌را/که‌را. هه‌رپاسه‌ گرد چێو، ئێمه‌ به‌ ئه‌وه‌ ئامای، ئه‌وه‌گێڵای په‌ی باوشه‌و ئا ئه‌نه‌ئاوه‌ره‌یه‌/خولقنه‌ره‌یه‌ ده‌عوه‌ت که‌رۆ که‌ چه‌نه‌ش که‌وتێنمێ به‌ر.
ئا چێومانه‌ که‌ جه‌ عشقی گه‌ره‌که‌ن (حه‌ز و یاوای به‌ وه‌سڵی، لێره‌و که‌وته‌ی و مه‌رده‌ی و ئه‌وه‌ژیوای دووباره‌.) ئانه‌نه‌ که‌ تیکیه‌ جه‌ زینده‌گی، تیکه‌یوه‌ جه‌ مه‌رگی هه‌قه‌تینی به‌ ئێمه‌ بچه‌شۆنه‌. عشقما په‌ی  شادی یا ئه‌وه‌حه‌سیای گه‌ره‌ک نیه‌ن. به‌ڵکوو په‌ی گوڵمێوه‌ چا جامه‌ لێواولێوه‌و زینده‌گیمانه‌ گه‌ره‌که‌ن که‌ جه‌ ته‌زاده‌نه‌ مه‌حفێوه‌ بانێ ‌ و به‌  بۆنه‌شوه‌ زینده‌گی و مه‌رگ ، زه‌مان و ئه‌به‌دییه‌ت بیاوا به‌ وه‌حده‌ت. به‌ جورێوه‌ ته‌ماوی په‌یما به‌‌ر مه‌گنو/گنو که‌ زینده‌گی و مه‌رگ جیا جه‌ دوێ نیشانێ موته‌ززادێ به‌ڵام کامڵکه‌روو واقێعیه‌تیوی تاقانه‌ی، چێوێوته‌ر نیه‌نێ. خولقنای و فوتیایی جه‌ ته‌قالاو عشقینه‌ بانێ به‌ یۆ  و ئینسان جه‌ چه‌م تروکنایه‌نه‌ چه‌مێوی واز وزۆ ئه‌و بیه‌یی/هه‌ستی وێشه‌ره‌.
جه‌ دونیاو ئێمه‌نه‌ عشق ته‌جرۆبه‌یوه‌ن که‌ ته‌قریبه‌ن ده‌س نمیاو لاش. هه‌رچی چێوه‌ن زدوو عشقین. ئه‌خلاقه‌کا، چیناکا، قانوونه‌کا، ره‌گه‌زه‌کا و حه‌تا خودوو عاشێقه‌کا. ژه‌نی په‌ی یاوای به‌ پیای هه‌میشه‌ ئا <<یۆته‌رییه>>‌ بیه‌نه‌ که‌ زد و کامڵکه‌روو ئادین. ئه‌گه‌ر به‌شێو جه‌ ئێمه‌ حه‌ز به‌ وه‌سڵیش مه‌که‌رۆ/که‌رۆنه‌، به‌شێوته‌ر جه‌ ئێمه‌ ئادێ ڕاوه‌ منیا. ژه‌نی چێوه‌ن/شه‌یئه‌ن. برێو وه‌خت قیمه‌تی و بڕیه‌ وه‌خت هه‌رزان. به‌ڵام هه‌میشه‌ موته‌فاوت. پیا به‌ ته‌بدیل که‌رده‌ی ژه‌نێ به‌ چێو و به‌ وارای ئادێ پا جۆره‌ که‌ قازانج، وێ خاهی، ره‌نج و حه‌تا عشقش موازۆ ژه‌نی مه‌که‌رۆ/که‌رۆ به‌ ئه‌بزار، ئه‌بزارێوه‌‌ په‌ی به‌ده‌س ئارده‌ی پێوه‌کریای و له‌زه‌تی. رایێوه‌ په‌ی یاوای به‌ وێ پارێزنای. هه‌رپاسه‌ که‌ سیمۆن دووبوارێ واته‌ن: ژه‌نی بوته‌نه‌. ئیلاهێه‌نه‌. ئه‌وانه‌/ئه‌دانه‌. جادووگه‌ره‌نه‌. فریشتێنه‌ به‌ڵام هه‌رگێز وێش نیه‌نه‌. پی بۆنه‌وه‌ رابێته‌ عشقیه‌کا هه‌ر جه‌ بنه‌رانه‌ فوتیاینێ. جه‌ ڕێخه‌نه‌ مه‌سموومێنێ. تاپۆیه‌ مه‌گنو/گنو به‌ینما.(به‌ینوو ژه‌ن و پیای). ئی تاپۆوه‌ وێنه‌و ئادێن. ئا وێنه‌ که‌ ئێمه‌ چه‌نه‌ما وه‌ش که‌رده‌ن و ئاده‌یچ وێش پا ته‌سه‌وره‌ وه‌شکریا،  وێش مه‌رازنۆوه‌/رازنۆۆه‌. وه‌ختێو ده‌سبه‌رمێ تا له‌مسش بکه‌رمێ حه‌تا نمه‌تاومێ ده‌س بارمێ به‌ لاشه‌ی بێ ئه‌ندیشه‌شه‌ره‌‌ چوون ئا وه‌همێ که‌ گرد وه‌خت لاشه‌و ئادێ ڕامکریا و سه‌ربه‌ڕا‌ نیشانه‌ مده‌و، هه‌میشه‌ مه‌ینه‌ به‌ین.
په‌ی ژه‌نێچ هه‌ر ئی هه‌رمانێ روه‌ مده‌و: ئاده‌ وێش فه‌قه‌ت به‌ ته‌شکوو چێوی وینۆ. به‌ ته‌شکوو یۆته‌ری. ئاده‌ هه‌رگێز خاتوونه‌و وێش نیه‌نه‌. بیه‌و ئادێ به‌ش بیه‌ن به‌ینوو ئا چێوه‌یه‌ که‌ به‌ ڕاسی هه‌نه‌و و ئا چێوه‌ی که‌ ته‌سه‌ورش که‌رۆنه‌. و ئی وێنه‌ ته‌سه‌وروو ئا چێوینه‌ که‌ خانه‌واده‌ش، چینه‌که‌ش، وانگه‌که‌ش. ره‌فێقه‌که‌ش، مه‌زهه‌به‌که‌ش و عاشێقه‌که‌ش سه‌پنانشا ملوو ئادێره‌. ئاده‌ هه‌رگێز ژه‌نانه‌گی وێش به‌ر نمه‌وزۆ په‌ی ئانه‌یه‌ ژه‌نانه‌گی وێش هه‌میشه‌ جورێو نیشانه‌ مده‌ونه‌ که‌ پیایه‌کا وه‌ششا که‌رده‌ن په‌یش. عشق ئه‌مرێوه‌ <<ته‌بێعی>> نیه‌ن. عشق ئه‌مرێوه‌ به‌شه‌رین. به‌شه‌ریته‌ری ڕه‌گه‌ جه‌ که‌سایه‌تی ئینسانین. چێوێوه‌ن که‌ ئێمه‌ وێما سازنانما و جه‌ ته‌بێعه‌ته‌نه‌ بیه‌یش نیه‌ن، چێوێوه‌ن که‌ ئێمه‌ هه‌ر ڕۆ سازنمێشوو مرنمێش.
ئینانه‌ که‌ واتێم ته‌نیا ته‌نگوو چه‌ڵه‌مێ به‌ینوو ئێمه‌ و عشقی نیه‌نێ. عشق هۆرچنیه‌ین. گاهه‌س هۆرچنیه‌ی ئازادانه‌و ته‌قدیری: ئه‌وه‌ئیسته‌ی کتووپڕوو شاریاوه‌ته‌رین و چاره‌سازته‌رین به‌ش جه‌ هه‌ستی یا بیه‌و ئێمه‌. به‌ڵام هۆرچنیه‌ی عشقی جه‌ جامێعه‌نه‌ نامۆمکێنه‌ن. <<برێتون>> دلێ یۆ جه‌ کتێبه‌کاشه‌نه‌ -عشقوو شێتی - ماچو: جه‌ بنه‌ڕانه‌ دوێ وه‌ربین یا ته‌نگوو چه‌ڵه‌مێ وه‌رده‌موو عشقی مه‌گێرا/کێرا و عشقی مه‌کولناوه‌: موخالێفه‌تی ئیجتێماعی و ئه‌ندیشه‌و مه‌سیحی گوناحێ. عشق په‌ی ئانه‌یه‌ ته‌نۆوه‌ یا ره‌نگ بده‌ووه‌ مشیۆ قانوونه‌کاو دونیاو ئێمه‌ وزۆ  چیروو پایاش. عشق رسوای و چه‌پوانه‌و باوین. جورمێوه‌ن که‌ دوێ هه‌سارێ به‌ به‌رلوای جه‌ خولگاو باویشا و به‌ یۆگێرته‌ی جه‌ فه‌زانه‌ ئه‌نجامش مدانێ و تووششا مه‌ی. یاوینکوو ڕۆمانتیکوو عشقی که‌ لازێمه‌ش پڕچنای، به‌رشیه‌ی و فاجێعه‌ن تاقانه‌ یاوینک (مه‌فهووم) جه‌ عشقین که‌ ئارو ئێمه‌ مشناسمێش چوون هه‌رچی چێوه‌ن جه‌ جامێعه‌نه‌ وه‌ربێنوو ئانه‌ینه‌ که‌ عشقی هۆرچنیایی، ئازاد کریۆنه‌.
ژه‌نی جه‌ وێنه‌یوه‌‌نه‌ که‌ کۆمای نێر په‌ی ئادێ وێنه‌ش که‌رده‌ن حه‌بسه‌ بیه‌نه‌. پی بۆنه‌و ئه‌گه‌ر ژه‌نی بلۆ شۆنه‌و هۆرچنیه‌ی ئازادیره‌ پێسه‌و ئانه‌ینه‌ که‌ حه‌ساره‌و زیندانه‌که‌یش وڕنابۆ. عاشێقه‌کا ماچا:<< عشق ئاده‌ش واڕا، عشق ئاده‌ش که‌ردێنه‌ به‌ ئێنسانێوته‌ر.>> حه‌ق په‌یشان. عشق به‌ شێوازوو گردی ژه‌نی مواڕۆ. ئه‌گه‌ر جۆرئه‌تش بۆ عشق بوه‌رزۆنه‌، ئه‌گه‌ر جۆرئه‌تش بۆ وێش بۆنه‌ مشیو ئا وێنه‌ که‌ دونیاو ئادێش حه‌بس که‌رده‌ن، وێران که‌رۆنه‌.
پیایچ جه‌ هۆرچنیای بێ به‌ش بیه‌ن. ئا ئیمکاناته‌ که‌ ئاد هه‌نش وه‌رته‌سکه‌ن. پیا وه‌ختێو که‌ زاڕۆڵه‌ن ژه‌نانه‌گی جه‌ ئه‌واێش و واڵێش مێزۆوه‌ و مه‌شناسۆش. دماو ئانه‌یه‌ عشق چه‌نی پارێزه‌کا بۆ به‌ یۆ  و تێکه‌ڵ کریۆ. ته‌رسی و جازێبه‌و زنای چه‌نی که‌سه‌ نزیکا عشقی لاشه‌ی ئێمه‌ مه‌بینۆ/بینۆ به‌ ئه‌گه‌ریوه‌. هه‌رپاسه‌ زینده‌گی تازه‌و نیازه‌ نه‌فسییه‌کاو ئێمه‌ مه‌كێشۆ/کێشۆ به‌ زیاده‌ره‌ویره‌. جه‌ ئاژه‌ی تازه‌نه‌ نیازه‌کاما به‌ چه‌نک و ته‌ڵه‌مه‌ی جۆراوجۆر سه‌رکۆت مه‌کریا/کریانێ. وه‌ربینێ ئه‌خلاقیێ، ئیجتێماعی و حه‌تا بهداشتیێ. جورم هه‌م نه‌قیزه‌ و هه‌م هۆساروو نه‌فسین. گرد چێو هۆرچنیه‌و ئێمه‌ وه‌رته‌سکوه‌ مه‌که‌رۆ/کرۆ. ئێمه‌ مشیۆ به‌سۆزته‌رین و قووڵته‌رین موحێبه‌تاکاما چه‌نی وێنه‌هایه‌ بگونجنمێ که‌ هام لفوو ئیجتێماعی ئێمه‌ جه‌ ژه‌نانه‌ په‌سه‌نشا که‌رۆ. وه‌ش گه‌ره‌ک بیه‌ی ؛که‌سێو جه‌ ره‌گه‌زێوته‌ر، فه‌رهه‌نگیه‌ته‌ر و یا چینیه‌ته‌ر سه‌خته‌ن. هه‌رچه‌ند ئیمکانش هه‌ن که‌ پیایه‌ چه‌رمه‌پۆس عاشێقوو ژه‌نیه‌ سیاوپۆسێ بۆ و یا ژينێوه‌ سیاوپۆسه‌ عاشێقوو که‌سێوی چینی بۆ و یا نه‌جیبزادیه‌ عاشێقوو کاره‌که‌ره‌کێش بۆ ...  به‌ڵام ئی ئه‌گه‌رانه‌ یا مومکێنانه‌ ئێمه‌  جه‌ شه‌رمی سوور مه‌که‌راوه‌/که‌راوه‌.
چوون په‌ی‌ هۆرچنیه‌ی ئازادی وه‌رما مه‌گیریه‌ونه‌/گیریه‌ونه‌ ژه‌نێوه‌ جه‌ به‌ینوو ئانانه‌ که‌ <<به‌ده‌رده‌وه‌را>> هۆر‌چنمێ په‌ی هه‌مژینی وێما. حیچ وه‌ختیچ ئیقرار نمه‌که‌رمێ که‌ چه‌نی ژه‌نیوه‌ ئیزدواجما که‌رده‌ن که‌ عاشێقش نیه‌نمێ. ژه‌نێوه‌ که‌ گاهه‌س عاشێقوو ئێمه‌ بۆ به‌ڵام نمه‌تاو وێو/خۆدوو هه‌قه‌تینوو وێش بۆ. سوان ماچۆ: << و ویروو ئانه‌یه‌ که‌ باشته‌رین ساڵه‌کاو عه‌مریم چه‌نی ژه‌نێوه‌ دان سه‌ر که‌ هام شان یا هام لفوو من نه‌بیه‌نه>>.  فره‌و پیایاو ده‌ورانی تازه‌ی متاوا ئی جوملێ جه‌ ده‌موو مه‌رگیشانه و حه‌ینوو گیانکه‌نشت که‌رده‌یشانه‌‌ واوه‌ی که‌راوه‌ و فره‌و ژه‌نایچ ته‌نیا به‌ وارای یه‌ک واچێ مه‌تاوانێ/تاوانێ ئی کاریه‌ که‌رانێ.
***

·     دیالکتیک، واچێوه‌ لاتینیه‌نه‌ که‌ جه‌ فره‌ینه‌و زوانه‌کانه‌ هه‌ر پاجۆره‌ به‌کارش به‌را. هه‌ر جه‌ زه‌مانه‌و سوقراتیوه‌ بکارشا به‌ردێنه‌، ئا زه‌مانه‌ فره‌ته‌ر به‌ ماناو جه‌ده‌لی بیه‌ن. دماته‌ر یاوینکه‌که‌ش (مه‌فهووم) پیتش دریان په‌نه‌ بخسووس جه‌ ئه‌ده‌بیاتی چه‌پینه‌ و جه‌ فه‌لسه‌فه‌و هێگێلینه‌ و مارکسینه‌. به‌ ره‌واداری (تولێرنس) تاومێ واچمێ که‌رده‌وه‌ی دوه‌ ته‌ره‌فه‌ یا دوه‌ لانه‌، عه‌مه‌ڵی موته‌قابڵ، جه‌ په‌یجوریه‌ ئیجتێماعیه‌کانه‌ دیالکتیک پێسه‌و ره‌وت یا پروسه‌یوه‌ چن ته‌ره‌فه‌ن ...
·     ئوکتاویو پاز، شاعێر و نویسه‌ری مێکزیکن که‌ به‌ره‌نده‌و خه‌ڵاتوو نۆبێلوو ئه‌ده‌بیاتین.
·     خه‌شایار دیهیمی، یۆ جه‌ گه‌وره‌ته‌رین هۆرگێڵنه‌ره‌کاو زوانی فارسین جه‌ به‌شوو ئه‌ده‌بیات، فه‌لسه‌فه‌ و سیاسه‌تینه‌. 
·     آندره‌ برێتون، شاعێر و نویسه‌ری سوورئالیستی فه‌رانسه‌وی.
·     سوان، یۆ جه‌ که‌سایه‌تیه‌کاو ڕومانه‌و <<گێڵای شۆنه‌و زه‌مانی جه‌ ده‌س شیای>>‌ مارسل پروستین.

سه‌رچه‌مه‌: دیالکتیک ته‌نهایی، ئوکتاویو پاز، هۆرگێڵنای: خه‌شایار دیهیمی. په‌خشوه‌که‌روو< له‌وح فکر>ی، تاران. 1380

واچه‌نامه‌ هۆرامی:
ویه‌ر: گذر، گذران، مسیر *** ته‌ماوی: نامعلوم، مبهم *** ئاوله‌مه‌: جنین *** په‌تی: ناب، خالص. *** کاڵ: خام، نارس *** په‌ته‌: ریسمان، رشته *** تاقی: آزمایش *** باو: عرف، رایج *** ته‌خسیر: تقصیر *** زاو و مه‌رگ: زادن و مردن *** قه‌ساله‌ین: مجازی ***  زای: تولد *** راویر: منطق *** ئه‌نه‌ئاوره‌: آفریننده، پدید آورنده *** گوڵم: جرعه‌ *** ئه‌وه‌حه‌سیای: آسودن، استراحت کردن *** نیشانێ: نمود، نماد *** تاق: فرد *** چه‌م تروکنای: چشم به‌ هم زدن *** پێوه‌کریای: تفاهم *** تاپۆ: شبح *** ته‌شک: شکل *** کۆمای نێر: جامعه‌ مذکر*** وه‌ربین: مانع، جلوگیری، جلو گرفتن *** ته‌نگوو چه‌ڵه‌مێ: موانع، مشکلات، جلوگیری *** یاوینک: مفهوم *** خولگا: مدار *** وه‌رته‌سک: محدود *** پارێزه‌کا: مناهی، منع شده‌ *** ئه‌گه‌ری: مشروط، *** نه‌قیزه‌: مهمیز، نیزه *** هۆسار: لگام *** هه‌مژین: همسر *** هاملف: لنگه‌، هم شان. *** واوه‌ی: تکرار، دوباره.

یکشنبه، آذر ۲۱، ۱۳۸۹

هونه‌ر و عشق جه‌ ئارمانشاره‌نه‌

ئه‌گه‌ر ئینسان، ئینسان بۆنه‌و رابێته‌ش چه‌نی دونیای رابێته‌یوه‌ ئینسانی، ئاوه‌خته‌ کریۆنه‌ عشقی چه‌نی عشقی، متمانی چه‌نی متمانی  و ... بواڕیوه‌ یا ده‌ساوده‌س که‌ری. ئه‌گه‌ر گه‌ره‌کما بۆ جه‌ هونه‌ری له‌زه‌ت به‌رمێ مشیۆ هونه‌رمه‌ندانه‌ په‌روه‌رده‌ بیه‌بیمێ. ئه‌گه‌ر گه‌ره‌کمانه‌ سه‌روو یۆته‌رانیوه‌ ته‌سیر بنیه‌یمێره‌ مشیۆ هێزوو هۆرخێزنای و ته‌شوێقوو یۆته‌رانیما بۆنه‌. هه‌رکام جه‌ رابێتاو ئێمه‌ ته‌کوو به‌شه‌ری و ته‌بێعه‌تی مشیۆ ئه‌رمانایه‌ ویژه‌ بۆ که‌ چه‌نی عه‌ینییه‌ته‌کا یا ئوبژه‌کاو لێره‌و زینده‌گی تاقه‌که‌سی واقێعیما بگونجیه‌و. ئه‌گه‌ر عشق مه‌وه‌رزی (مرمانی) به‌ڵام ناته‌وانه‌نی جه‌ هۆرخێزنای و هۆرگڕنای عشقی، یانی ئه‌گه‌ر عشقه‌که‌ت، عشقێوه‌ دوه‌لانه (دوه‌ ته‌ره‌فه‌)‌ وه‌ش نمه‌که‌رۆ. ئه‌گه‌ر به‌ ئه‌رمانای زینه‌ی وێت به‌ عێنوانوو ئینسانیوی عاشێقی نمه‌لی دلێ دڵوو یۆته‌ریره‌، ئاوه‌خته‌ عشقه‌که‌ت ناته‌وان و قسره‌ن. و ئینه‌ عه‌ینوو به‌دبه‌ختین.

سه‌رچه‌مه‌: ده‌ست نوشته‌ های ئقتێسادی و فلسفی 1844، کارل مارکس، هۆرگێلنای: حه‌سه‌ن مورته‌زه‌وی، وڵاوکه‌ره‌وه‌و &lt;&lt;آگاه‌&gt;&gt;ی، تاران، 1378.

واچه‌نامه‌:
ئارمانشار: آرمان شهر، اوتوپیا، ناکجاآباد *** متمانی: اعتماد، اطمینان *** په‌روه‌رده‌ : پرورش *** هۆرخێزنای: برانگیختن *** ئه‌رمانا: نمود، نشان دهنده‌ *** لێره: اراده‌ *** قسر: نابارور، نازا، ناتوان.

شنبه، آذر ۱۳، ۱۳۸۹

ری را

سڵام* حاڵوو گردیما خاسه‌ن* ته‌موو ته‌مه‌لوولێو نیه‌ن جگه‌م جه‌ گم بیه‌ی به‌یناوبه‌ینوو خه‌یالێوی دووری* که‌ خه‌ڵک په‌نه‌ش ماچۆ شادی بێ سه‌به‌ب* پی گردیوه‌... ئه‌گه‌ر عه‌مرێو باقی بۆ* جۆریه‌ جه‌ قه‌راخوو ژیوایره‌ مه‌گوزه‌ریه‌و* که‌ نه‌ زه‌نگۆلوو نه‌چیرێوی بێ جفتی له‌ریۆوه‌و* نه‌ ئی دڵه‌ ئه‌ره‌نه‌مرکیاو بێ ده‌رمانه‌.
تا جه‌ ویرم نه‌شیه‌ن، بنویسوونه‌* مه‌حاڵوو وه‌رمه‌کاو ئێمه‌ ساڵیه‌ که‌یل جه‌ وارانی بێ* مزانوو هه‌میشه‌ حه‌وشه‌کێ ئاگه‌یه‌ په‌ره‌نه‌ جه‌ هه‌وای تازه‌ی ئه‌وه‌نامای* به‌ڵام تۆ، فره‌ نه‌، بڕیه‌ جارێ، وه‌ختوو بێ وه‌خت* بوینه‌ که‌ ئێنعێکاسوو زه‌رده‌خه‌نه‌و خه‌یاڵی* پێسه‌و شێوازوو گۆراڵه‌ سوورا نیه‌ن.
راسی واچووت په‌نه‌* وه‌رمم دیه‌ن یانیه‌م ئه‌سته‌ن* بێ په‌رده‌، بێ ده‌لاقه‌، بێ دیوار... هه‌ر بخوه‌!
ئاشکرا واچوونه‌ت * ئه‌نه‌شه‌ نه‌مه‌نه‌ن، ئه‌من بۆنه‌ به‌ چل ساڵه‌* دماڕۆی مه‌سپاروو به‌ ده‌سوو گه‌ردوونی* ئی ساته،‌ خه‌ریکه‌ن* ده‌سیه‌ کاوه‌ترێ چه‌رمێ* جه‌ سه‌روو کۆڵانه‌و ئێمه‌وه‌ ره‌دێ بانێ* وا بوه‌و نامێ که‌سه‌کام مه‌ده‌ونه.
 یادت مه‌ینه‌ لوای بینی* خه‌وه‌ر جه‌ ئارامی ئاسمانی بارینه.
نه‌... ری را  گیان!  نامه‌که‌م مه‌شیۆ کۆتا بۆ* ساده‌ بۆ* بێ قسێوه‌ جه‌ شاریایی و جامی* جه‌ سه‌روه‌ په‌یت مه‌نووسوووه‌حاڵوو گردیما خاسه‌ن به‌ڵام تۆ باوڕ نه‌که‌ری.

سه‌رنج و دمانوسیا: << ری را >>  نامێ یا ئێسموو که‌سێوه‌ خه‌یاڵین که‌ موخاته‌بوو ئی نا‌مه‌ینه‌. ئه‌وه‌ڵجار دلێ ئه‌ده‌بیاتوو فارسینه‌، نیما یووشیچ ئی واچێشه‌ به‌کار به‌ردێنه‌.

سه‌رچه‌مه‌: نامه‌ها، سه‌ید عه‌لی ساڵێحی، وڵاوکه‌ره‌وه‌و علم، تاران، چاپوو ئه‌وه‌ڵی، 1378

واچه‌نامه‌ی هورامی:
ته‌موو ته‌مه‌لوول: ملال، ناراحتی*** نه‌چیر: آهو ***  ئه‌ره‌نه‌مرکیا: ناماندگار، نا آرام *** که‌یل: پر، اشباع *** ئه‌وه‌نامای: باز نیامدن *** زه‌رده‌خه‌نه‌: تبسم *** دمارۆ: فردا، آینده‌ *** شاریایی: ابهام *** جام: آینه‌.

چهارشنبه، آذر ۱۰، ۱۳۸۹

ڕاوین

دێر ئامای مووسا !
ده‌ورانوو مۆعجێزه‌کا ویه‌رده‌ن
گۆچانه‌کێت خه‌ڵاتوو چارلی چاپلینی که‌ره‌
تاکوو پێوه‌، چکیه‌ بخویمێ.

شه‌مس له‌نگروودی

سه‌رچه‌مه‌: باغبان جهنم، شمس لنگروودی، تاران، وڵاوکه‌ره‌وه‌و ئاهه‌نگێ دیگه‌ر، 1383