سه‌شنبه، بهمن ۰۷، ۱۳۹۳

گه‌وره‌پیای یه‌هه‌ردارگه‌و‌ره‌پیا که‌وته‌بێ‌.
یۆ هاوارش که‌رد: یه‌هه‌ردار هۆربێزه‌وه‌!
گه‌وره‌پیا هه‌ر که‌وته‌بێ.
دوێ که‌سێ هاوارشا که‌رد: یه‌هه‌ردار هۆربێزه‌وه‌!
گه‌وره‌پیا‌ هه‌ر که‌وته‌بێ.
ده‌ها که‌سێ و سه‌دها که‌سێ هاوارشا به‌رزوه‌که‌رد‌: یه‌هه‌ردار هۆربێزه‌وه‌!
گه‌وره‌پیا‌ هه‌ر که‌وته‌بێ ‌.
هه‌زاران که‌سێ هاوارشا به‌رزوه‌ که‌رد: یه‌هه‌ردار هوربێزه‌وه‌‌!
گه‌وره‌پیا‌ هه‌ر که‌وته‌بێ ‌.
دماپاکوو ئا مه‌حاڵه‌یه‌ جه‌مێ بیێوه‌ و به‌گره‌وایوه‌ هاوارشا که‌رد: یه‌هه‌ردار هوربێزه‌وه‌!
گه‌وره‌پیا‌ هورئێستوه‌پای
به‌ یۆوه‌مین که‌سێ ماچێوه‌ش دا
و که‌وت را.


سه‌رچه‌مه‌:
گابرییێل گارسیا مارکێز [ کوله‌مبیایی]

به‌ره‌نده‌و جایێزه‌و نوبێلوو ئه‌ده‌بیات ی