جمعه، تیر ۰۶، ۱۳۹۳

چه‌م سیاو گیان له‌یل بیه‌ن


عه‌باس که‌مه‌ندی
پێوابیه‌. سنه.‌ 1952
مه‌رگ. سنه‌. 2014

ره‌وایه‌ته‌کاو ویه‌رده‌ی پسه‌و گۆڵه‌ سیسیا و وشکوه‌ بییه‌کان که‌  وا و واگژه‌و رۆزگاری مه‌وه‌روشا پیلاو په‌ولاره‌.

دماو کۆچوو عه‌باس که‌مه‌ندی ئه‌وگێڵنوو ره‌وایه‌ته‌ جه‌ ویر شییه‌کا و ئاشێقانێ ئه‌راگێڵه‌کاو ویه‌ره‌ده‌و هۆرامانی کێن؟